Opis nieruchomości

Wspólnota Mieszkaniowa „Skorosze X” powstała z mocy prawa z chwilą podpisania pierwszej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży przez P.I.B Ebejot Sp. z o.o. S.K.A. tj. w dniu 30.08.2011 r. Tworzą ją właściciele lokali znajdujących się budynku mieszkalnym, złożonym z dwóch części oznaczonych w projekcie architektonicznym symbolami „J1” i „J2”, mających wspólną kondygnację podziemną. Budynki te oznaczone są jednym numerem porządkowym: „Gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego 3” i posadowione na nieruchomości gruntowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA5M/00435486/0. Nieruchomość ta ma obszar 11.325,00m2 (jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), położona jest w Dzielnicy Ursus, w miejscowości Warszawa, w Gminie M.st. Warszawa, w województwie mazowieckim oraz oznaczona jest jako działka ewidencyjna nr 28/6 (dwadzieścia osiem łamane przez sześć) oraz działka ewidencyjna nr 28/10 (dwadzieścia osiem łamane przez dziesięć) przy ulicy Felicjana Sławoja-Składkowskiego, przy czym obie te działki znajdują się w obrębie ewidencyjnym nr 1115 (jeden tysiąc sto piętnaście).

W obydwu budynkach znajdują się 283 lokale mieszkalne, jeden lokal przeznaczony na biuro wspólnoty oraz 268 miejsc postojowych. Członkowie Wspólnoty są także współwłaścicielami nieruchomości wspólnej, tj. gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Należą do nich min. biuro wspólnoty, portiernia, place zabaw, altanki śmietnikowe, hale garażowe oraz ogródki.

Miejsca postojowe oraz przydomowe ogródki nie są własnością poszczególnych Członków Wspólnoty lecz mają oni prawo do bezterminowego i bezpłatnego korzystania – na zasadach wyłączności – z konkretnych miejsc postojowych w hali garażowej oraz ogródków przylegających do lokalu. W związku z tym użytkownicy miejsc postojowych są obowiązani do ponoszenia opłat związanych z eksploatacją hali garażowej a korzystający z ogródków przydomowych do należytej ich pielęgnacji (szczególnie do koszenia i podlewania).

Ogólna powierzchnia użytkowa wszystkich samodzielnych lokali oraz pomieszczeń przynależnych (komórek) stanowiąca podstawę do wyliczenia wysokości udziału każdego właściciela w nieruchomości wspólnej wynosi 17546,7m2. Metraż ten stanowi 175467 udziałów ponieważ 1 m2 to 10 udziałów. Udział każdego właściciela oblicza się mnożąc sumę powierzchni mieszkania i powierzchni pomieszczenia przynależnego (komórki) przez liczbę 10. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Np. właściciel mieszkania o powierzchni 44,8m2 i komórki o powierzchni 2m2 ma 468 udziały a jego udział w nieruchomości wspólnej wynosi 468/175467.